Zeleni Ključ

Green Key Logo

Povezave:

Zeleni ključ (Green Key) je mednarodni program okoljskih oznak za turistične namestitve in druge turistične objekte. Gre za sistem certificiranja, ki spodbuja trajnostni razvoj turizma in promovira okoljsko odgovorno ravnanje v turistični industriji. Namen programa je zmanjšanje negativnega vpliva turizma na okolje ter spodbujanje ozaveščenosti gostov in turističnih objektov o pomembnosti varovanja naravnih virov. Gostinski objekti, ki so prejeli oznako Zeleni ključ, izpolnjujejo določena okoljska merila in se zavezujemo k stalnim izboljšavam na področju trajnosti in okoljskega ravnanja.

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeniglede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer:

(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE, (2) VKLJUČENOST OSEBJA, (3) INFORMIRANJE GOSTOV, (4) VODA, (5) PRANJE IN ČIŠČENJE, (6) ODPADKI, (7) ENERGIJA, (8) HRANA IN PIJAČA, (9) NOTRANJE OKOLJE, (10) ZELENE POVRŠINE, (11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST, (12) AKTIVNOSTI V NARAVI in (13) ADMINISTRACIJA.

Zaveze

Kot prejemnik certifikata Zeleni ključ – Green Key smo zavezani k naslednjim načelom:

  1. Zmanjševanje porabe energije, vode in drugih naravnih virov.
  2. Ločevanje in zmanjševanje odpadkov ter spodbujanje recikliranja in kompostiranja.
  3. Uporaba okolju prijaznih čistilnih sredstev in materialov.
  4. Ozaveščanje in izobraževanje gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti o pomenu trajnostnih praks.
  5. Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji in podpora lokalnemu gospodarstvu.
  6. Skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje naravnih habitatov.
  7. Nenehno izboljševanje naših okoljskih praks in ukrepov.

Okoljske pobude, ki jih izvajamo v obratu

V našem obratu imamo določenega okoljskega upravitelja, ki deluje kot ključna povezovalna oseba med vodstvom, zaposlenimi, dobavitelji ter nacionalnimi in mednarodnimi predstavniki programa Zeleni ključ. Na njega se obračamo za vsa vprašanja, povezana z okoljem in trajnostjo. Njegove naloge vključujejo vodenje in podporo zaposlenim pri okoljskih in trajnostnih vprašanjih, upravljanje in posodabljanje podatkov o čiščenju, ravnanju z odpadki ter učinkoviti porabi goriv, vode in elektrike. Poleg tega je odgovoren za oblikovanje in izvajanje okoljske politike ter akcijskega načrta v obratu, zbiranje in uresničevanje trajnostnih pobud s strani zaposlenih ali gostov ter vodi komunikacijo med obratom in nacionalno koordinacijo programa v procesu pridobivanja ali podaljševanja znaka Zeleni ključ.

Naša dejavnost obsega tudi aktivno sodelovanje z ustreznimi lokalnimi deležniki. Sodelujemo z dobaviteljem lokalnega eko-jabolčnega soka s Kmetije Ferlinc – vsak gost prejme brezplačno 1 liter lokalnega jabolčnega soka. Poleg tega na strehi obrata skrbimo za zeleno teraso z zelišči.

Ves čas smo osredotočeni na informiranje naših gostov. Informacije o programu Zeleni ključ so postavljene na vidno mesto in so dostopne vsem gostom/obiskovalcem v obratu. Za namen obveščanja smo ustvarili posebno spletno podstran – https://family-fun.si/greenkey, do katere je mogoče dostopati s skeniranjem QR kode v obratu. Poleg tega smo pripravili tudi informativno brošuro.

V našem obratu spodbujamo preudarno ravnanje z naravnimi dobrinami. V sanitarijah so nameščene oznake “Školjka ni smetnjak” in nasveti za varčevanje z vodo. Goste spodbujamo k pitju vode iz pipe in nudimo navodila za pravilno ločevanje odpadkov ter varčevanje z električno energijo in vodo. Naše goste tudi spodbujamo, da ugašajo luči.

Osebje je usposobljeno za svetovanje gostom glede uporabe trajnostnih prevoznih možnosti, kot je izposoja električnega kolesa, ali uporaba javnega prevoza, pri čemer pomagamo pri iskanju voznih redov in usmerjanju do postaje.